Star Trek har fyllt 50 år nu 2016.
Stockholm Trekkers ska fylla 20 år 2017 och borde få
möjligheten att så göra.

Men jag är riktigt orolig för förenings hälsa, då den sakta
håller på tyna bort i passivitet, inaktivitet, organisationsbrist och bristande information.

Jag ber dig att ägna någon egen minuts fundering på hur de
senaste två åren varit. På de senaste årsmöten, hur ser nuvarande styrelsen ut, information, hur är Trekdagarna nu, hur många kommer och lite sånt?
Och hur mår egentligen vår gemenskap?

Stockholm Trekkers har varit och bör förbli den förening där gemenskapen kring Star Trek i synnerhet och Science Fiction i
allmänhet är det centrala. Den ska vara en ideell förening som kännetecknas av de frivilliga
krafterna som verkar för och i föreningen.
Det är därför viktigt att vårda och skapa bra
förutsättningar för både ledare och frivilliga att de får känna sig
delaktiga i gemenskapen, en gemenskap som är att vara delaktig i det sociala sammanhang
där var och en kan få och ge sin bidrag av bekräftelse.

Jag själv är beredd att bidra till
styrelsen som sekreterare, men det är under rådande omständigheter villkorat.

·
Kassör måste finnas som egen post och eget
utrymme för agerande inom postens ansvar.

·
Ingen styrelsemedlem ska upprätthålla en post i
brist på andra och i passivitet.

·
Styrelseuppdrag ska inte vara synonymt med en fullständig
närvaro på Trekdagarna.

·
Handlingsutrymme (avser inte ekonomisk frihet)
för de som är villiga att hjälpa till med uppgifter som information,
programplanering.

·
Det finns ett antal beslut som dött ut eller
inte genomförts som också ska verkställas: där ibland Trekdagsplanering med två
månaders framförhållning, mobiltelefon med kontantkort för att kunna nås under
Trekdagar, hemsidan.

Med bakgrund av dessa ord inkommer jag med följande
förslag och lägger extra tyngd i att jag anser att de bör genomföras skyndsamt,
helst till kommande verksamhetsår 2017.

Motion om
styrelsens sammansättning

Stockholm Trekkers styrelse ska bestå av minst 3, helst 5
(Ordförande, kassör, sekreterare och om möjligt 2 ledamöter) samt 2 suppleanter
som väljs på post vid årsmöte. Inte på ett efterföljande konstituerande av styrelsen.

Ordförande roll är att leda styrelsen, sammankalla till
möten, är tillsammans med kassören firmatecknare och har huvudansvaret för
styrelsens arbete.

Kassörens roll är att ha hand de övergripande ekonomiska
uppgifterna, förvalta föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören ska,
tillsammans med ordförande, vara firmatecknare.

Sekreterarens roll är att protokollföra möten och se till
att de arkiveras på lämpligt sätt. I detta förslag lägger jag även till att
sekretareraren även är samordnande för informationsflödet.

Motion om
Trekdagarnas antal och tider:

Jag föreslår att reducera antalet Trekdagar till 8 per år.
Februari, mars, april, maj, juni, september, oktober, november, samt dess tider
till ex. 11-21.

Bakgrunden till förslaget är fler, men kan summeras med
”verklighetsanpassning” för både de som arrangerar och de som kommer. December
och januari är på olika sätt pressade och stressade månader för många av oss.

Dessutom hålls SciFi mässan i närheten av decemberdagen
eller samma helg.

Motion om
förändrad medlemsavgift som följd av motionen om förändrat antal Trekdagar:

Bridge medlemskap förändras till 500 Sekr i medlemsavgift samt fri i entré på Trekdagar
för gällande år. Engineer och Cadet i oförändrat form.

Med hopp om lång levnad och framgång för Stockholm Trekkers

Uffe H

Detta brev kommer att skickas till/finnas på :
Styrelsens mejladress
Diskutionslistan
Ordförande på 2 egna adresser.
samt här på min min blogg http://tillsist.ds9.se